Wymogi kwalifikacyjne

 • ukończone studia wyższe,
 • posiadanie przynajmniej 6-letniej praktyki zawodowej i min. 3-letniego doświadczenia menedżerskiego,
 • posiadanie predyspozycji menedżerskich oraz odpowiedniego poziomu motywacji do podjęcia nauki,
 • biegła znajomość języka polskiego.

Procedura i terminy

Trwa rekrutacja do 56. edycji studiów Executive MBA UEP. Termin dostarczenia dokumentów aplikacyjnych w oryginale upływa 15 września 2023, jednak w związku z dużym zainteresowaniem zachęcamy do wcześniejszej aplikacji. Etapy rekrutacji:

1

zapoznaj się z programem
i wymogami stawianymi słuchaczom studiów
Executive MBA UEP

 

2

do 15 września 2023 dostarcz komplet wymaganych dokumentów do Biura Programu

 

3

weryfikujemy dokumenty
i umawiamy termin rozmowy rekrutacyjnej oraz testu
(wyniki rekrutacji dostępne będą do 30 września 2023)

4

14 października 2023 rozpocznij studia w grupie słuchaczy
56. edycji studiów!

 

O przyjęciu na studia Executive MBA UEP decyduje ilość punktów ratingowych (maks. 100) uzyskanych w procesie rekrutacji. Próg przyjęcia do 56. edycji programu to min. 50 punktów (Kandydat podczas procesu rekrutacyjnego musi uzyskać z każdego elementu rekrutacji ocenę punktową większą od 0, a w przypadku testu matematyczno-logicznego co najmniej 50% punktów).

Wartości punktowe w rekrutacji:

 • rozmowa kwalifikacyjna (oceniająca poziom rozwoju zawodowego, motywację do podjęcia studiów) – 65 punktów
 • test matematyczno-logiczny – 35 punktów

.

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć w oryginale:

CV oraz odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

Podanie o przyjęcie na studia Executive MBA

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem studiów

Zobowiązanie do terminowego wnoszenia opłat

Do dokumentów aplikacyjnych należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 600 zł, płatnej na konto: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, Poznań,
nr konta : 21 1090 1476 0000 0001 4686 8196 (w tytule przelewu należy wpisać: opłata rekrutacyjna Executive MBA, 56 edycja).
Z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji możesz się zapoznać tutaj.

Opłaty

Koszt programu to 42 000 zł. Czesne płatne w 4 ratach semestralnych po 10 500 zł (dotyczy 56. edycji, lata 2023-2025):

Opłata semestralna zawiera:

 • czesne semestralne,
 • materiały dydaktyczne, podręczniki i case studies,
 • przerwy kawowe podczas zjazdów,
 • wsparcie opiekuna grupy podczas zjazdów,
 • indywidualną opiekę podczas przygotowywania projektów menedżerskich,
 • koszt egzaminów,
 • koszt obrony prac dyplomowych.

Profil słuchacza

Stanowisko

Wiek

Wykształcenie

Płeć