Moduły

W ramach programu Executive MBA UEP kształcimy liderów współczesnego biznesu. Na kluczowe kompetencje składa się zarówno gruntowna wiedza o funkcjonowaniu przedsiębiorstw, jak i zbiór praktycznych umiejętności, w tym umiejętności przywódczych i planowania strategicznego, dlatego nasz program podzieliliśmy na cztery filary:

Podstawy biznesu

 • Rachunkowość finansowa
  Podczas zajęć słuchacze poznają znaczenie i rolę rachunkowości w kształtowaniu obrazu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Nabywają umiejętności interpretacji i krytycznej oceny informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym i ich praktycznego wykorzystania w zarządzaniu. Omawiane są elementy sprawozdania finansowego, majątek i źródła jego finansowania, operacje gospodarcze i ich wpływ na sytuację finansową, a także analiza finansowa i ocena sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa.

  Wykładowcy

 • Mikroekonomia
  Microeconomics of Competitiveness to kurs opracowany w Harvard Business School (HBS) przez profesora Michaela E. Portera i jego zespół. Kurs oparty jest na materiałach opracowanych w HBS. Celem zajęć jest identyfikacja czynników determinujących konkurencyjność krajową i regionalną w krajach rozwiniętych i rozwijających się, badanie wpływu strategii i praktyk operacyjnych lokalnych firm, żywotności klastrów oraz jakości środowiska biznesowego, w którym odbywa się konkurencja na poziomie wydajności danego kraju lub regionu.

  Wykładowcy

 • Makroekonomia
  Moduł pozwala na ukształtowanie bazy narzędziowej dla innych przedmiotów odwołujących się do elementów makroekonomii i mikroekonomii. Tematyka skupia się wokół wzrostu gospodarczego, rynku pracy, inflacji i polityki monetarnej państwa. Słuchacze uzyskują wiedzę użyteczną z punktu widzenia potrzeb menedżerki i menedżera, przede wszystkim dotyczącą powiązań między firmą a pozostałymi podmiotami gospodarczymi.

  Wykładowcy

 • Negocjacje
  Celem modułu jest przekazanie praktycznej wiedzy z obszaru negocjacji biznesowych ze naciskiem na zaprezentowanie stylów negocjacji oraz omówienie i przećwiczenie technik negocjacyjnych. Słuchacz zapozna się z istotą oraz procesem negocjacji. Dzięki zajęciom uczestnicy będą potrafili przygotowywać się do negocjacji, wykorzystywać techniki negocjacyjne oraz rozpoznawać techniki wywierania wpływu.

  Wykładowcy

 • Analiza danych
  Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z procesem analizy danych w biznesie oraz związanych z nim wyzwań, w tym organizacyjnych. Dodatkowo przedstawione zostaną metody analizy danych przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych, w szczególności z zakresu data mining i machine learning. Słuchacze nabywają także umiejętności praktycznej analizy oraz interpretacji wyników analizy danych.

  Wykładowcy

Projekty i innowacje

 • Skuteczne zarządzanie projektami EY
  Moduł realizowany jest we współpracy z EY Academy of Business. Kurs obejmuje przekrój metodyk zarządzania projektami, zbiór najlepszych praktyk, narzędzi i rekomendowanych rozwiązań dla członków zespołów projektowych. Uczestnicy poznają dominujące światowe standardy zarządzania projektami: PMI®, Prince2®, CCPM, Agile oraz rozwiązania hybrydowe.

  Wykładowcy

 • Transformacja cyfrowa
  Celem modułu jest wprowadzenie słuchaczy w podstawowe założenia w zakresie trendów technologicznych świata biznesu, a także ich skutki dla działań operacyjnych oraz strategicznych. Moduł prowadzony jest w taki sposób, aby możliwe było pełne zrozumienie podstawowych zagadnień związanych z cyfrową transformacją przedsiębiorstw. Tematyka dotyczy aktualnych trendów, takich jak Hyperreality, rewolucja cyfrowa, algorytmy i sztuczna inteligencja, nowe modele biznesowe.

  Wykładowcy

 • Design thinking
  Zajęcia te mają na celu wprowadzenie do nowych metod tworzenia innowacji, w tym oprogramowania (metodyki agile, LEAN, Design Thinking). W ramach zajęć warsztatowych słuchacze zapoznają się z procesem Design Thinking oraz jego etapami, tworząc koncepcję nowej usługi lub produktu.

  Wykładowcy

 • Zespołowy projekt konsultingowy
  W ramach modułu słuchacze wykorzystują wiedzę i kompetencje zdobyte w trakcie studiów do rozwiązania konkretnego problemu biznesowego w wybranej przez siebie organizacji. Pracując w grupach uczestnicy identyfikują problem, określają cele i metody jego rozwiązania, a następnie przedstawiają wyniki projektu.

  Wykładowcy

Kluczowe aspekty zarządzania

 • Marketing i zarządzanie sprzedażą
  Celem modułu jest ukazanie relacji pomiędzy orientacją marketingową firmy a jej sukcesem rynkowym oraz wskazanie praktycznych implikacji podejmowanych strategicznych decyzji rynkowych przez pryzmat najnowszych nurtów w zakresie marketingu. Prezentowana tematyka uwzględnia aktualne zjawiska rynkowe oraz wpisuje się w koncepcję Gospodarki 4.0. Dzięki zajęciom słuchacz nabywa wiedzę na temat współczesnych koncepcji marketingowych oraz poznaje metody oceny rentowności klientów.

  Wykładowcy

 • Zarządzanie strategiczne
  Celem zajęć jest poznanie istoty, celów i korzyści zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie, zdobycie umiejętności przeprowadzania analizy strategicznej przedsiębiorstwa na podstawie identyfikacji i oceny uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych, zdobycie umiejętności formułowania celów strategicznych oraz określania i wyboru opcji strategicznych, a także zdobycie wiedzy na temat zasad i metod wdrażania strategii oraz kontroli jej realizacji.

  Wykładowcy

 • Rachunkowość zarządcza
  W ramach zajęć słuchacze poznają znaczenia i rolę rachunkowości zarządczej dla menedżera, nabywają umiejętność zastosowania metod i narzędzi rachunku kosztów oraz rachunkowości zarządczej w rozwiązywaniu problemów menedżerskich, w szczególności z obszaru klasyfikacji i ewidencji kosztów, rozliczania i kalkulacji kosztów na potrzeby zarządcze, metod zarządzania kosztami, a także budżetowania.

  Wykładowcy

 • Zarządzanie finansami
  Celem modułu jest przekazanie wiedzy o systemie informacji finansowej w firmie, w szczególności zwrócenie uwagi na powiązania między zestawieniami finansowymi. Słuchacze poznają metody służące podejmowaniu finansowych decyzji długookresowych, analizują wpływ decyzji finansowych na realizację strategii firmy, wypracowują metody zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Zdobytą wiedzę słuchacze wykorzystują do zbudowania planu finansowego wybranego przedsięwzięcia.

  Wykładowcy

 • Zarządzanie procesami w logistyce
  Celem modułu jest przybliżenie słuchaczom tematyki zarządzania procesami występującymi w organizacjach, zarówno w kontekście procesów logistycznych, jak i produkcyjnych.

  Wykładowcy

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  Celem modułu jest podniesienie kompetencji menedżerów w zakresie zarządzania ludźmi w organizacji. W trakcie zajęć słuchacze poznają aktualne trendy i metody zarządzania zasobami ludzkimi, dokonują krytycznej oceny skuteczności stosowanych narzędzi zarządzania zasobami ludzkim i nabywają umiejętności przeprowadzania analizy podejmowanych działań z zakresu ZZL. Treści modułu oparte są na procesie kadrowym w organizacji i są dobrane pod kątem potrzeb kadry menedżerskiej różnych szczebli zarządzania.

  Wykładowcy

Rozwój kompetencji menedżerskich

 • Świadomy rozwój kariery
  Celem modułu jest wdrożenie słuchaczy do świadomego i odpowiedzialnego kierowania rozwojem własnych kompetencji menedżerskich, diagnoza własnych uzdolnień i zalet związanych z funkcjami menedżerskimi oraz plan dalszego doskonalenie umiejętności społecznych. Zajęcia poruszają także tematykę związaną z funkcjonowaniem mózgu lidera.

  Wykładowcy

 • Efektywne przywództwo
  W ramach zajęć słuchacze poznają model świadomego przywództwa jako narzędzia do podejmowania decyzji. Nabywają umiejętność wdrożenia modelu współpracy w oparciu o odpowiedzialność i zaufanie w relacjach przełożony – pracownik. Uczą się diagnozować potrzeby i planować rozwój pracownika w odniesieniu do stawianych celów w zmieniającym się środowisku. Efektem jest zdobycie kompetencji, jak przejmować samokontrolę nad własnymi decyzjami, które muszą uwzględniać ograniczenia wynikające z losowości zdarzeń ekonomicznych.

  Wykładowcy

 • Zarządzanie przez cele
  Zajęcia rozwijają warsztat menedżera w zakresie pracy z wykorzystaniem narzędzi zarządzania poprzez definiowanie celów operacyjnych i tworzenie warunków do brania odpowiedzialności za ich realizację przez pracowników. Omawiana jest tematyka kultury pracy z celami w połączeniu z kulturą organizacyjną firmy. Słuchacze trenują praktyczne stosowanie narzędzi świadomego rozwoju kompetencji pracowników w oparciu o delegowanie wyznaczonych celów.

  Wykładowcy

 • Zarządzanie zmianami
  Celem warsztatu jest rozwój umiejętności menedżera w zakresie wdrażania zmian w oparciu o kompetencje pracowników, wdrażanie zmian w połączeniu z kulturą organizacyjną firmy oraz poznanie narzędzi w zakresie wdrażania zmian na poziomie merytorycznym, organizacyjnym i komunikacyjnym firmy.

  Wykładowcy

 • Zarządzanie dialogiem i konfliktem
  Celem modułu jest przekazanie wiedzy potrzebnej do tworzenia kultury dialogu w środowisku pracy, a także rozwój kompetencji prowadzenia rozmowy nakierowanej na partnerskie rozwiązywanie problemów. Efektem jest wzrost świadomości mechanizmów wpływających na relacje międzyludzkie i ich przełożenie na efektywność pracy. Słuchacze rozwijają także umiejętność prowadzenia trudnych rozmów, co wpływa na wzrost zaangażowania współpracowników w rozwiązywanie konfliktów.

  Wykładowcy

W ramach studiów słuchacze wybierają cztery moduły, dzięki którym rozwiną dodatkowe kompetencje, zgodne z własnymi zainteresowaniami i potrzebami.

Przedmioty dodatkowe (moduły do wyboru)

 • Komunikacja kryzysowa
  Kryzys wizerunkowy to sytuacja, która może przydarzyć się każdej organizacji. Istnieje wiele sytuacji, które mogą nadszarpnąć reputację danej osoby, czy też całej firmy - wypadki, nadużycia, naruszanie praw pracowniczych, zasad etycznych, zasad ochrony środowiska. Moduł pozwala słuchaczom określić listę potencjalnych kryzysów, przygotować manual procedur kryzysowych, przydzielić role w zespole kryzysowym i zarządzać komunikacją w trakcie kryzysu.

  Wykładowcy

 • Personal branding
  Moduł doskonali umiejętności budowania marki osobistej oraz kształtowania własnego wizerunku. Słuchacze zdobywają kompetencje dotyczące marki osobistej i jej składowych, sposobów stawania się marką osobistą, a także umiejętności prowadzenia rozmów, wzbudzania zaufania i budowania pozytywnych relacji.

  Wykładowcy

 • Psychologia zarządzania
  Celem modułu jest przekazanie słuchaczom wiedzy dotyczącej znaczenia inteligencji emocjonalnej w zarządzaniu zarówno zespołem, jak i własnym rozwojem jako menedżera. Podczas zajęć prowadzonych w formie konwersatorium i pracy grupowej, słuchacze nabędą wiedzę dotyczącą znajomości obszarów zastosowań wiedzy psychologicznej w praktyce zarządzania, zastosowania metod badań psychologicznych w rozwoju zespołu, a także dostrzegania związku pomiędzy osobistym rozwojem w sferze emocjonalnej, a wzrostem kompetencji menedżerskich.

  Wykładowcy

 • Controlling
  Celem modułu jest zapoznanie słuchaczy z systemem budżetowania i controllingu w przedsiębiorstwie, wskazanie na związki controllingu z zagadnieniami planowania finansowego prezentowanymi w module „Zarządzanie finansami”. Słuchacze nabywają umiejętności sporządzania analizy odchyleń umożliwiającej identyfikację czynników, które spowodowały różnicę między planowanym i zrealizowanym wynikiem finansowym.

  Wykładowcy

 • Strategie w biznesie międzynarodowym
  Moduł jest rozwinięciem zajęć Zarządzania strategicznego. Jego celem jest zapoznanie słuchaczy z tematyką ekspansji zagranicznej, a w szczególności wskazanie strategii i form internacjonalizacji przedsiębiorstw, przedstawienie metod wyboru rynku zagranicznego, poznanie specyfiki międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi. Zajęcia opierają się na analizie case study, dyskusji oraz ćwiczeniach w mniejszych grupach.

  Wykładowcy

 • Service design
  Celem modułu jest uzupełnienie wiedzy i doświadczenia biznesowego poprzez poznanie przebiegu procesu projektowego oraz założeń metodyki Service Design. Metodologia Service Design to projektowanie usług zgodnie z potrzebami klientów lub uczestników, aby usługa była przyjazna użytkownikowi, konkurencyjna i istotna dla klientów. Service Design pomaga w innowacji i usprawnieniu usług, aby uczynić je bardziej użytecznymi, pożądanymi dla klientów oraz skutecznymi dla organizacji.

  Wykładowcy

 • Wystąpienia publiczne
  Celem modułu jest wykształcenie i nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności związanych z przygotowywaniem i wygłaszaniem prezentacji publicznych. Uczestnicy pogłębią również swoje kompetencje w obszarach związanych z komunikacją z odbiorcami oraz redukcją stresu i tremy, które w sposób naturalny wiążą się z wystąpieniem publicznym. Istotnym elementem szkolenia będzie indywidulana praca każdego z uczestników z kamerą.

  Wykładowcy

 • Prawo pracy
  Celem zajęć jest przedstawienie i objaśnienie najistotniejszych zagadnień z zakresu prawa pracy i odpowiedzialności osób kierujących podmiotami gospodarczymi, a także przekazanie istotnej z punktu widzenia zarządzania podmiotem gospodarczym wiedzy na temat przedstawicielstw pracowniczych – związki zawodowe i rady pracowników, a także zwrócenie uwagi uwagi na kwestie związane z konsekwencjami mobbingu i dyskryminacji.

  Wykładowcy

Organizacja studiów

Czas trwania

2 lata
(4 semestry)

Liczba godzin

560 godzin kontaktowych
700 godzin pracy własnej

Zjazdy

sobota-niedziela
2 razy w miesiącu

Miejsce

budynek CEUE UEP,
ul. Towarowa 55, Poznań

Trenerzy i wykładowcy

Dyplomy i certyfikaty

Dyplom otwiera drogę do awansu na najwyższe stanowiska kierownicze w strukturach firm krajowych i międzynarodowych koncernów.
Będąc absolwentem programu EMBA UEP otrzymasz:

dyplom i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Executive MBA UEP

dyplom Certyfikowany Project Manager EY Academy
of Business

certyfikat
Standaryzacji Kompetencji Menedżerskich MPS

Virtual Tour